Font Size

SCREEN

Cpanel

Predmeti

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Jesenji semestarProlećni semestar

II godina studija

Jesenji semestar
19E052EM Električna merenja
19E052DMS Dinamika mehaničkih sistema
13E052SISR Signali i sistemi (IR)
19E052SIS Signali i sistemi (OT)
13S052SIS Signali i sistemi (SI)
Prolećni semestar
13E052PMS Praktikum iz merno-akvizicionih sistema
13E052PSA Praktikum iz softverskih alata
13E052SIS Signali i sistemi
13E052SISG Signali i sistemi (OG)

III godina studija

Jesenji semestar
13E053DOS Digitalna obrada signala
13E053MSR Merni sistemi u računarstvu (IR)
13E053OSU Osnovi sistema upravljanja (OT)
13E053OSUE Osnovi sistema upravljanja (OE)
13E053PDO Praktikum iz digitalne obrade signala
13E053SA Senzori i aktuatori
13E053SAU1 Sistemi automatskog upravljanja 1
13E053SAUG Sistemi automatskog upravljanja (OG)
13E053SSE Stohastički sistemi i estimacija
13E053SSO Sistemi i signali u organizmu
13E053HPS Hidraulički i preumatički sistemi
13S053NM Neuralne mreže (SI)
Prolećni semestar
13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala
13E053DOSR Digitalna obrada signala (IR)
13E053MIP Modeliranje i identifikacija procesa
13E053NSU Nelinearni sistemi upravljanja
13E053RA Robotika i automatizacija
13E053SAS Spektralna analiza signala
13E053SAU2 Sistemi automatskog upravljanja 2
13E053SOM Sistemi odlučivanja u medicini
13S053URV Upravljanje u realnom vremenu (SI)

IV godina studija

Jesenji semestar
13E054AVO Automatsko vođenje objekata u prostoru
13E054CNC CNC sistemi i fleksibilna automatizacija
13E054DOS Digitalna obrada slike
13E054MAS Metode analize elektrofizioloških signala
13E054NM Neuralne mreže
13E054NS2 Nelinearni sistemi upravljanja 2
13E054PO Prepoznavanje oblika
13E054URV Upravljanje u realnom vremenu
Prolećni semestar
13E054ABS Analiza biomedicinske slike
13E054VI Veštačka inteligencija
13E054KLIN Kliničko inženjerstvo
13E054MSU Multivarijabilni sistemi upravljanja
13E054OPG Obrada i prepoznavanje govora
13E054PRV Programiranje u realnom vremenu

19E054AMR

Autonomni mobilni roboti

13E054UIP Upravljanje industrijskim procesima

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Jesenji semestar
13M051DIF Distribuirani i frakcioni sistemi upravljanja
13M051MU Mašinsko učenje
13M051NI Neuralno inženjerstvo
13M054NM Neuralne mreže i sistemi za obradu signala
13M051OUS Optimalno upravljanje sistemima
13M051PSU Projektovanje sistema upravljanja
13M051RMR Robusna multivarijabilna regulacija
13M051RS Robotski sistemi
13M051SKS Statistička klasifikacija signala
13M051TSS Teorija stohastičkih sistema
Prolećni semestar
13M051ASS Analiza složenih sistema
13M051IOT IoT sistemi
13M051KV Kompjuterska vizija
13M051MSC Metode soft-computing-а
19M051SOM Sistemi odlučivanja u medicini
13M051ТOBS Tehnike obrade biomedicinskih signala
13M054UIP Upravljanje složenim industrijskim procesima

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Oblasti: upravljanje i obrada signala
13D051KES Klasifikacija i estimacija signala
13D051NM Neuralne mreže
13D051NMS Nelinearni multivarijabilni sistemi
13D051OAS Optimalni i adaptivni stohastički sistemi
13D051PPC Praćenje pokretnih ciljeva
13D051PRO Primenjena robusna optimizacija
13D051SDMU Sistemi za distribuirano merenje i upravljanje
13D051SMA Složeni multi-agent sistemi
13D051SMP Savremene metode za projektovanje
regulatora u sistemima upravljanja
13D051TOP Tehnike obrade i prepoznavanje
govornog signala
13D051USS Upravljanje složenim sistemima
Oblasti: biomedicinska tehnika i robotika
13D051MIE Metode i instrumentacija za el.fiziologiju
13D051MKR Motorna kontrola i rehabilitacija
13D051NP Neuralne proteze
13D051NVM Neurovizuelizacione metode
19D051OMO Odabrane metode obrade fizioloških signala
13D051SRS Specijalni robotski sistemi
13D051STZ Savremene tehnologije u zdravstvu
13D051TRS Teorija robotskih sistema

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home Predmeti