Font Size

SCREEN

Cpanel

Merni sistemi u računarstvu

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni  2+2+1  6
Predavanja i vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68

Lab. vežbe: Filip Starčević, Marina Zlatković, Sonja Grubor, Vladimir Janković, Igor Eskić, Milica Vasiljević, Nikolina Škorić, Ilija Kulić, Đorđe Novaković i Uroš Bojanić.

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu 13E053MSR predmeta.

Alumni demonstratori: Uroš Kukić (školska 2018/19), Dušan Prokić (2018/19), Marko Arsenović (2019/20), Đurađ Kurepa (2019/20), Pavle Radojković (2020/21), Bogdan Badnjarević (2020/21) i Nikola Valzorio (2020/21 i 2021/22).

NAPOMENA: Ovo je sajt predmeta Merni sistemi u računarstvu. Predmeti koji nose ime Električna merenja (13E042EM, 13E032EM i 13E052EM) se razlikuju po sadržaju i izvođenju nastave, imaju različite laboratorijske vežbe i odvojene ispite.

MSR - Obaveštenja

17.02.2023. REZULTATI FEBRUARSKOG ISPITNOG ROKA iz MSR predmeta, nakon uvida u radove, su dostupni ovde.

Opširnije: MSR - Obaveštenja

MSR - Predavanja

Dodatni materijali (namenjeni su ličnom usavršavanju, a nisu neophodni za polaganje predmeta):

Udžbenici i materijali za predmet:

 • Metode i instrumentacija za električna merenja, zenodo.1335250
 • Princip rada i primena osciloskopa, zenodo.1311555
 • Odabrana studentska rešenja za IZAZOV 2017 (prateći materijal za elektronsku pomoćnu nastavnu literaturu "IZAZOV 2017: ZBORNIK ZADATAKA I ODABRANIH STUDENTSKIH REŠENJA" zenodo.1334788 koju je odobrilo Nastavno-naučno veće na sednici održanoj 17.04.2018. odlukom br. 539/2).
 • Zadaci za IZAZOV 2018, zenodo.2531935
 • Zadaci za IZAZOV 2020, zenodo.4537755

Prezentacije za predavanja školske 2022/2023 i linkovi online časova iz ranijih školskih godina:

Napomena: Prezentacije obiluju hiperlinkovima koje studenti mogu iskoristiti da se dodatno informišu o oblastima koje su im od interesa. Studenti nisu u obavezi i nije im potrebno za pripremu ispita da prouče dodatne materijale koji su dostupni na hiperlinkovima.

 • Definicija merenja i merni instrumenti - Uvodno predavanje, zenodo.4072106 (06.10.2022.) i YouTube video iz 2021/22 za čas 1 i čas 2. Takođe, dostupni su YouTube snimci iz 2020/21 za čas 1 i čas 2
 • Osciloskop, zenodo.1464207 (13.10.2022.) i YouTube video iz 2020/21 za čas 1 i čas 2
 • Digitalni osciloskop i Lisažuove figure, zenodo.1464220 (20.10.2022.) i YouTube video za čas 1
  • Python kod za prikaz Lisažuovih figura - Lfig.py
 • Uvod u analogne merne instrumente, zenodo.3520371 (27.10.2022.) i YouTube video za čas 2
 • Analogni merni instrumenti, zenodo.4140678 (27.10.2022. i 03.11.2022.) i YouTube video za čas 1 i čas 2
  • Kao pripremu za Uvodnu laboratorijsku vežbu pogledati prvih 20 s video uputstva na YouTube-u.
 • Digitalni merni instrumenti i programabilna instrumentacija, zenodo.4174882 (03.11.2022. i 10.11.2022.) i YouTube video za čas 1 i čas 2.
  • U toku predavanja je prikazan video "Free software, free society: Richard Stallman at TEDxGeneva 2014", koji se može pogledati na https://youtu.be/Ag1AKIl_2GM (ovaj deo je izbrisan iz videa za čas 1 - automatski na YouTube-u, pa se mole studentkinje i studenti da pogledaju video o slobodnom softveru na posebnom linku).
 • Merenje električnih veličina I deo, zenodo.4278102 (10.11.2022. i 17.11.2022.) i YouTube video za čas 1 i čas 2
 • Merenje električnih veličina II deo, zenodo.4300813 (17.11.2022 i 01.12.2022.) i YouTube video za čas 1 i čas 2
 • Merna nesigurnost tipa A, zenodo.4311275 (01.12.2022. i 08.12.2022.) i YouTube video za čas 1 i čas 2
 • Merna nesigurnost tipa A (II deo), zenodo.4327154 (15.12.2022.) i YouTube video za čas 1 i čas 2
 • Merna nesigurnost tipa B, zenodo.4390597 (15.12.2022. i 22.12.2022.) (Uputstvo za pisanje izveštaja i primer laboratorijskog izveštaja, može se pogledati na: https://rodzah.wordpress.com/. Ovo uputstvo je ilustrativni primer, bez želje da se bilo koja forma potencira ili reklamira), a YouTube dostupni su i video snimci za čas 1 i čas 2
 • Senzori, zenodo.4300885 (22.12.2022. i 29.12.2022.) i YouTube video za čas 1 i čas 2
 • Trendovi u mernim sistemima, zenodo.4396073 (29.12.2022. i 11.01.2023.) i YouTube video za čas 1 i čas 2
 • Promene u SI sistemu, zenodo.4407436 i YouTube video za čas 1 i čas 2
 • (gostujuće predavanje nije obavezno) "Programski jezik Python: primena u merenjima" predavanje prof. Predraga Pejovića: prezentacija i handout, zenodo.1320794

Handouts 2017/18:

 • Handout za 1. kolokvijum u kome hiperlinkovi nisu aktivni studenti/kinje mogu preuzeti: 1) sa po dva slajda po strani + QR kodovi svih prezentacija, download i 2) sa po 6 slajdova po strani bez QR kodova, download.
 • Handout za lekcije od 7 do 11 u kome hiperlinkovi nisu aktivni studenti/kinje mogu preuzeti: 1) sa po dva slajda po strani + QR kodovi svih prezentacija, download i 2) sa po 6 slajdova po strani bez QR kodova, download.

Primeri ranijih rokova:

 • Kolokvijum, novembar 2017, primer 1, sa rešenjima
 • Kolokvijum, novembar 2017, primer 2,
 • Kolokvijum, nadoknada iz februara 2021 (ažurirano 15.11.2022.)
 • Ispit, januar 2018 i
 • Ispit, februar 2018 (ažurirano 02.02.2022.)
 • Ispit, februar 2021 (ažurirano 25.10.2022.), detaljno rešenje zadatka 4. za teorijskim objašnjenjima (ne ulaze u gradivo za ispit) je dostupno ovde.

MSR - Vežbe

Skripta za programabilnu instrumentaciju:

Prezentacije i zadaci sa rešenjima sa vežbi u školskoj 2022/2023 (YouTube video snimci su iz prethodnih školskih godina):

 • Arduino programiranje I deo, zenodo.4262172 i YouTube video za čas 1 i čas 2 (12.10.2022.)
 • Arduino programiranje II deo, zenodo.4278110 i YouTube snimak za čas 1 i čas 2 (19.10.2022.)
 • Video uputstva za merenja na osciloskopu su dostupna na YouTube playlist-i Osciloskop. (26.10.2022.)
 • Merenja na analognom osciloskopu: zadaci (Zenodo link) i YouTube snimak za  čas 1 i čas 2. (26.10.2022.)
 • Merenja na analognom i digitalnom osciloskopu i Lisažuova figura: download. Izvođenje formule za računanje faznog pomeraja preko Lisažuove figure: download. YouTube snimak je dostupan ovde. (02.11.2022.)
  • NAPOMENA: U zadacima gde je potrebno sa Lisažuove figure odrediti faznu razliku za f1:f2 ≠ 1:1, ne može se izračunati fazna razlika. U rešenjima je data fazna razlika koja je korišćena u okviru Python programa za generisanje grafika.
 • Analogni merni instrumenti: zadaci I deo (Zenodo link) i YouTube snimak je dostupan ovde. (09.11.2022. i 16.11.2022.)
 • Analogni merni instrumenti: zadaci II deo (Zenodo link) i YouTube snimak je dostupan ovde. (23.11.2022.)
 • Python programiranje, zenodo.4088134. Video snimak I bloka vežbi je dostupan ovde. (23.11.2022. i 30.11.2022.)
 • Merni mostovi i senzori, zenodo.4289938 i YouTube snimak je dostupan ovde. (07.12.2022.)
 • Merna nesigurnost tipa A, zadaci (Zenodo link) i YouTube snimak je dostupan ovde. (14.12.2022.)
 • Merna nesigurnost tipa A (II deo) sa uputstvima za predmet - YouTube snimak je dostupan ovde (14.12.2022). Pogledati i video Uncertainities, Lecture 1 of Classical Mechanics 8.01 by Walter Lewin. Originally from MIT OpenCourseWare, CC BY-NC-SA 3.0 US.
 • Merna nesigurnost tipa B (zadaci Zenodo link) i YouTube snimak je dostupan ovde. (21.12.2022. i 28.12.2022.)
 • DEMO vežba: Ometanje rada senzora tzv. hakovanje senzora na primeru akcelerometara, zenodo.4400340 i YouTube snimak je dostupan ovde (28.12.2022.)
 • DEMO vežbe (pokazne):

MSR - Laboratorijske vežbe

U školskoj 2022/23 laboratorijske vežbe se ocenjuju (na kraju vežbe se radi test) i nisu obavezne. Potrebno je da se svi studenti i studentkinje upoznaju sa tekstom laboratorijske vežbe pre početka rada.

Laboratorijske vežbe 2022/23:

NAPOMENE za rad: Moguće je koristiti materijale za 13E053MSR predmet prilikom izrade lab. vežbi (prezentacije sa predavanja, udžbenike, priručnike, materijale sa vežbi na tabli i druge materijale). Tokom testa, korišćenje materijala nije moguće. Na kraju laboratorijske vežbe, pozvati dežurnog/u pre nego što se "razveže" kolo ili pre nego što se isključi softverska aplikacija kako bi dežurni/a proverio/la ispravnost merenja. Nakon toga, dežurni/a potpisuje popunjen izveštaj sa vežbi. Izveštaj se čuva do upisa ocene iz predmeta 13E053MSR. Nije neophodno štampati vežbe pre dolaska u laboratoriju.

 1. Lab. 0 (ažurirano 07.11.2022) - Upoznavanje sa radom u laboratoriji, zenodo.5578882
 2. Lab. 1 (ažurirano 23.11.2022) - Uvod u Arduino I deo, zenodo.4261067. Preporuka je da se pre dolaska na lab. 1, pogleda YouTube snimak Protobord i ispitivanje kratkog spoja.
 3. Lab. 2 (ažurirano 07.12.2022) - Uvod u Arduino II deo, zenodo.3491033
 4. Lab. 3 (ažurirano 09.12.2022) - Merenje kapacitivnosti (tekst za lab. vežbu uključuje i kodove), zenodo.4317891
 5. Lab. 4/5 (ažurirano 17.12.2022) - "Pametna" kuća i merna nesigurnost (tekst za lab. vežbu uključuje i kod), zenodo.4317898

Primer praktičnog završnog:

Jedan primer praktičnog završnog je dostupan ovde.

Dodatna uputstva:

Tinkercad video uputstvo koje se preporučuje za pripremu za laboratorijske vežbe i rad od kuće:

PyCharm video uputstva koja se preporučuju za pripremu laboratorijskih vežbi i rad od kuće:

Laboratorijske vežbe od ranijih godina, služe za razumevanje koncepta i pripremu kolokvijuma:

 1. Merenja na analognom osciloskopu, zenodo.3491017, a korisni su i sledeći YouTube snimci: 1) Sinhronizacija slike na ekranu osciloskopa, 2) Računanje srednje vrednosti, 3) Lisažuova figura na ekranu osciloskopa, 4) Merenje trajanja usponske ivice, 5) Svetleća tačka na ekranu osciloskopa i 6) Rad sa generatorom funkcija
 2. Merenja na digitalnom osciloskopu, zenodo.3491025, a korisni su sledeći YouTube snimci: 1) Arduino kod (generisanje signala koji se meri na osciloskopu), 2) Povezivanje Arduina sa digitalnim osciloskopom i 3) Merenje na digitalnom osciloskopu i kursori
 3. Merenje struje i računanje šanta, zenodo.1442863 i YouTube snimak Merenje struje i otpornosti
 4. Merenje napona i otpornosti, zenodo.1442867 i YouTube snimak Merenje napona
 5. Merni most i 3D animacije, zenodo.3491042 i YouTube snimci: 1) Povezivanje mernog mosta sa Arduinom, 2) Ravnoteža mernog mosta i 3) Merni most i 3D animacija

Kratak kurs o lemljenju i alatima u električnim merenjima (nije obavezan):

Kurs je održan u četvrtak 30.11.2019, a preporučena su sledeća YouTube uputstva i materijali za lemljenje:

 1. Collin's Lab: Soldering, Adafruit Industries, April 2014, https://youtu.be/QKbJxytERvg
 2. Collin's Lab: Desoldering, Adafruit Industries, November 2015, https://youtu.be/N_dvf45hN6Y
 3. Uputstvo za lemljenje sa Instructional Physics Laboratory, Harvard University, Department of Physics, Phys 15b: Lab 0: Parts Checkout, January 31, 2007, http://ipl.physics.harvard.edu/wp-uploads/2013/03/15b_s07_0.pdf.

Materijali za pripremu IZAZOVA i rad sa programabilnom instrumentacijom na MSR predmetu:

 1. Spisak najčešćih grešaka koje su studenti/kinje pravili/e tokom rada sa UNO R3 hardverom i Arduino i Python softverom dostupan je ovde.

IZAZOV 2017 - video klipovi sa rešenjima zadataka:

 1. prvi deo na https://youtu.be/C-opCv-skYM i
 2. drugi deo na https://youtu.be/4VN85ZP6Qo8.

IZAZOV 2018 - odabrani video klipovi:

 1. Testiranje generatora funkcija (https://youtu.be/CFARRyNCWbQ),
 2. Sistem nadzora u divljini (https://youtu.be/CTIuwuRdP-o),
 3. Hakovanje kartice (https://youtu.be/jFCfBaT0JVk),
 4. Provera ispravnosti novčanica (https://youtu.be/Fd19hOSafR0),
 5. Osluškivač ptica u divljni (https://youtu.be/0Vi6Rj8IjmU) i
 6. Pametna brava (https://youtu.be/34pOdBI9h8A).

IZAZOV 2019 - odabrani video klipovi:

 1. Kontrola svetlosti pomoću detektora zvuka (https://youtu.be/FiB5CP_qaxA)
 2. Detekcija izlivanja tečnosti (https://youtu.be/9l0yXe4sdQY)
 3. "Pametne" roletne (https://youtu.be/-rRnofud7zI)

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053MSR