Font Size

SCREEN

Cpanel

Metode analize elektrofizioloških signala (13E054MAS)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   3+1+1  6
Predavanja - Nadica Miljković, kabinet 68, BMIT lab. 68/69
Vežbe i lab. vežbe - Nadica Miljković

Oglasna tabla - sva obaveštenja će biti postavljena na sajtu predmeta.

13E054MAS - Obaveštenja

 • 21.10.2017. U dogovoru sa studentima, zakazan je kolokvijum iz predmeta Metode analize elektrofizioloških signala u utorak 31.10.2017. u terminu od 17 do 19 časova. Gradivo za kolokvijum obuhvata vežbe od MAS1_1 do MAS1_5.

Opširnije: 13E054MAS - Obaveštenja

13E054MAS - Materijali

Sve materijale studenti će dobiti na vežbama i predavanjima. Analiza signala se vrši pretežno u programskom paketu Matlab, ali i u Python-u.

Vežbe i predavanja se sastoje iz dva ciklusa i, između ostalog, obuhvataju sledeće celine:

 • Učitavanje EKG signala iz PhysioBank - banke podataka na Internetu
 • Generisanje sintetičkog EKG signala
 • Resemplovanje i korekcija bazne linije biomedicinskih signala
 • Razdvajanje EEG frekvencijskih komponenti: Diferencijalna moždana aktivnost leve i desne hemisfere
 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: periodičnost signala
 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: usrednjavanje signala
 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: filtriranje signala
 • Metode za detekciju QRS kompleksa EKG signala: Pan-Tompkins metoda
 • Statističke metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: ICA (eng. Independent Component Analysis)
 • Vremensko frekvencijska analiza signala primenom spektrograma i wavelet transformacije tj. talasića

13E054MAS - Laboratorija

Vežbe na tabli i laboratorijske vežbe iz predmeta Metode analize elektrofizioloških signala se održavaju u laboratoriji 69.

U školskoj 2017/18. godini, studenti će raditi jednu vežbu (koja je obavezna, ali se ne ocenjuju) u Python programu. Zadatke za ovu vežbu pod nazivom "Prikaz signala u vremenskom i frekvencijskom domenu i filtriranje signala u Pythonu" ovde, a signale koji su mereni u Laboratoriji za biomedicinsku instrumentaciju i tehnologije (BMIT lab. 69, Katedra za signale i sisteme, ETF u Beogradu) i koji se koriste na ovoj vežbu studenti mogu pogledati ovde.

13E054MAS - Rokovi

Rezultate kolokvijuma studenti će dobiti putem e-mail liste koja se formira na početku semestra.

Podsetnik sa zadacima za vežbanje i manipulaciju nizovima u Matlabu, studenti mogu pogledati ovde.

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054MAS