Font Size

SCREEN

Cpanel

Diplomski i master radovi

U skladu sa odlukama Nastavno-naučnog veća i Katedre za signale i sisteme (SiS),
studenti Odseka SiS mogu da rade završne (diplomske i master) radove kod sledećih nastavnika Katedre SiS:

 • prof. dr Branko Kovačević,
 • prof. dr Željko Đurović,
 • prof. dr Tomislav Šekara,
 • prof. dr Aleksandar Rakić,
 • prof. dr Goran Kvaščev,
 • prof. dr Veljko Papić,
 • prof. dr Nadica Miljković,
 • prof. dr Milica Janković,
 • prof. dr Kosta Jovanović, 
 • doc. dr Predrag Tadić,
 • doc. dr Aleksandra Marjanović i
 • doc. dr Sanja Vujnović.

Uz obaveznu saglasnost šefa Katedre SiS (trenutno: prof. dr Goran Kvaščev) ili šefa Odseka SiS (trenutno: prof. dr Željko Đurović), studenti mogu za mentora izrade završnog rada da izaberu i nastavnika sa druge katedre, kod koga su slušali bar jedan predmet na studijama.

Teme diplomskih i master radova nisu unapred definisane i definišu se u dogovoru studenta sa mentorom.


Obrazac za pisanje diplomskih radova

 


Primeri prezentacija urađenih diplomskih i master radova

Milena Bašaragin - Prepoznavanje muzičke
numere na
osnovu slučajnih fragmenata

thumbs Milena Basaragin

David Seničić - Upotreba ROS meta-operativnog
sistema u projektovanju fleksibilne robotske automatizacije

thumbs David Senicic

 

Aleksandar Bukvić -
Rotaciono 
inverzno klatno

thumbs Aleksandar Bukvic

 

Dušan Živković - Sound source tracking based
on the microphone system measurements

thumbs Dusan Zivkovic

 Mina Petrović - Merenje i analiza vizuelnih moždanih evociranih potencijala za percepciju lica

thumbs Mina Petrovic

 

Natalija Katić - Klasifikacija kortikalnih aktivnosti sa ciljem prepoznavanja pokreta

thumbs Natalija Katic

 

 

Dalibor Veljković - Upravljanje robotskom rukom sa dva stepena slobode na osnovu elektromiografskih i kinematskih signala

thumbs Dalibor Veljkovic

 

Srđan Milojević -  Bezkontaktno upravljani jeftini robotski sistem

thumbs Srdjan Milojevic 

 Ana Bogdanović - Automatsko obeležje fizioloških signala za poligrafsku klasifikaciju                                                                                       

thumbs Ana Bogdanovic

Aneta Kartali - Prepoznavanje facijalnih ekspresija osnovnih emocija u realnom vremenu primenom konvolucionih neuralnih mreža

thumbs Poster Aneta Kartali

Milica Badža - Sistem za kvantitativnu procenu pokretljivosti prstiju merenjem kontaktne sile

thumbs Poster Milica Badza

 

 


Predlozi tema diplomskih i master radova

 

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home Diplomski i Master radovi